WARGA TUA & GERONTOLOGI

Tajuk :
Warga tua dan Gerontologi

Menurut World Assembly On Ageing, 1982 :

Warga Emas Golongan yang berumur 60 tahun dan ke atas.
Gerontologi Kajian ke atas aspek sosial, psikologi dan biologi kepada orang
tua.

HARI WARGA TUA KEBANGSAAN PADA
1 OKTOBER SETIAP TAHUN

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM)

v Merupakan agensi kerajaan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
v Bertindak dalam memberi bantuan kepada GOLONGAN WARGA EMAS, orang kurang upaya, fakir miskin, anak yatim dsb.
v Memberi alat bantuan seperti :

@ kaki dan tangan palsu
@ tongkat tangan
@ kerusi roda
@ alat pendengaran
@ cermin mata khas
@ kasut khas
@ calipers

v Bantuan kewangan sebanyak RM300
v Institusi berkaitan adalah:
a. RUMAH SERI KENANGAN (RSK) :
Institusi yang beri perlindungan dan penjagaan kepada warga tua.
b. RUMAH EHSAN (RE) :
Memberi perlindungan dan penjagaan kepada warga tua yang sakit melarat atau terlantar.

DASAR WARGA TUA NEGARA
Bertujuan untuk mewujudkan masyarakat warga tua yang sejahtera dan bermaruah di samping mendapat penjagaan dan perlindungan sebagai ahli keluarga, masyarakat dan negara.

AKTA :
Ø Akta Orang Papa 1977 (akta 183)
Ø Akta Pusat Jagaan

KAEDAH :
Ø Kaedah Pengurusan Rumah Orang Tua 1983
Ø Kaedah (Rumah Kebajikan) Orang-orang Papa 1983
Ø Kaedah Rumah-rumah Pesakit melarat 1978

PENYAKIT YANG BIASA DIALAMI OLEH WARGA TUA

v Penyakit 3 serangkai - darah tinggi, diabetis dan sakit jantung
v Dimentia - masalah keupayaan kognitif yang wujud bersama masalah emosi
v Drug abuse - terlalu bergantung kepada ubat-ubatan
v Parkinson - mempunyai masalah berkaitan saraf dan otot.
v Anxiety - mempunyai masalah tidur
v Alzheimer - memberi kesan kepada ingatan cth : nyanyuk.

PERANAN PEKERJA SOSIAL (PS)

Ø PS sebagai advokator (penghubung) kepada warga tua untuk mendapat sumber-sumber
yang diperlukan
Ø PS gerontologi membantu mengurangkan kebergantungan,meningkatkan autonomi dan
martabat warga tua.
Ø Ps akan memberikan kaunseling dan dapatkan rawatan psikoterapi.
Ø Membantu mendapatkan bantuan makanan, kesihatan, kewangan dan rumah jagaan.
Ø Membantu warga tua yang menghadapi masalah penderaan
Ø Membantu dalam memberi sokongan kepada warga tua yang sudah bersara.
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
CABARAN KEBAJIKAN SOSIAL PADA HARI INI DAN MASA DEPAN”

Kebajikan sosial di Malaysia merupakan salah satu aspek yang membantu individu, keluarga dan masyarakat yang memerlukan perkhidmatan dalam sektor kewangan, penempatan, kaunseling, penjagaan harian dan perlindungan agar mereka dapat menjalani kefungsian sosial dengan lebih berkesan. Menurut Skidmore (1971), kebajikan sosial sebagai satu usaha untuk berubah atau usaha untuk meningkatkan kesejahteraan baik dari segi fizikal, mental dan sosial. Namun begitu, menurut Friedlander (1961) pula, kebajikan sosial dapat didefinisikan sebagai satu sistem kegiatan yang teratur dalam pelbagai perkhidmatan sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai kualiti hidup yang lebih memuaskan.

Di Malaysia, kebajikan sosial dilihat sinonim dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dibawah kelolaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Menurut Rahimah dan Mohamed Yusof (2002), tahap kehidupan rakyat Malaysia telah meningkat dengan keadaan yang baik, hasil kadar pertumbuhan ekonomi yang baik. Walaubagaimanapun, pertumbuhan tersebut tidak dapat mengenalpasti kualiti sosial sehingga terdapat golongan insan yang terpinggir kerana tidak dapat menikmati kehidupan sosial yang berkesan.

Mengapakan fenomena ini berlaku???

Adakah ia berpunca daripada arus kemajuan negara atau peranan institusi sosial itu sendiri yang tidak dapat mengendalikan kes terebut??

Secara umumnya juga, kebajikan sosial di Malaysia pada masa kini telah menghadapi pelbagai cabaran dan masalah. Antaranya ialah persepsi masyarakat terhadap kebajikan sosial, kekurangan pekerja dalam bidang kerja sosial, masalah kewangan dan politik negara. Hal ini adalah kerana masalah yang timbul ini telah menyukarkan saluran kebajikan untuk disalurkan kepada individu dan kelompok sasaran. Secara tidak langsung, ia turut menjejaskan peranan JKM sebagai agensi terbesar Malaysia yang bertanggungjawab dalam aspek kebajikan sosial kepada masyarakat. Malah isu yang timbul seperti kelemahan pihak JKM dalam memberi kebajikan kepada golongan sasaran turut memberi kesan yang negatif pada mentaliti masyarakat umumnya. Di samping masalah dalam kekurangan tenaga kerja yang profesional untuk membantu memberi pengetahuan, kemahiran dan pendekatan yang berkesan dalam melaksanakan kebajikan sosial.

Secara rasionalnya juga, cabaran yang bakal timbul pada masa depan adalah peningkatan kebajikan sosial dalam aspek kehidupan sosial masyarakat yang bermasalah. Ia dapat dilihat dengan keadaan faktor globalisasi yang banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di mana, tahap kemiskinan semakin meningkat, kadar jenayah yang melibatkan kes juvana dan masalah sosial turut berlaku dengan berleluasa akan menyebabkan kebajikan sosial dilihat sebagai aspek “menolong” yang akan membantu dalam memberi perkhidmatan berkesan kepada golongan sasaran. Malah, faktor kewangan dan politik akan terus manjadi cabaran dan masalah yang sukar dicapai sekiranya tiada kerjasama dan persefahaman untuk membantu masyarakat dan negara agar berada dalam keadaan aman dan makmur.
Rujukan :

Samir.M.A & Winny.A.( 2009). Pengantar Kerja Sosial. Utusan Publication & Distributors Sdn.Bhd.

Abd.Rahim, Noraini.J, Tee. C.L & Mohamed Sharif. (2008). Seminar Kaunseling Keluarga 2008 : Amalan Perkhidmatan Kaunseling Keluarga Di Jabatan Kebajikan Masyarakat Johor.
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Mengapa Manusia Bermasalah?

Faktor Persekitaran

Dalam menjalani kehidupan harian, setiap individu tidak terlepas daripada mengalami masalah sama ada berpunca daripada diri sendiri mahupun persekitaran. Dalam hal ini, tedapat lima faktor yang menjawab persoalan Mengapa Manusia Bermasalah?. Faktor-faktor tersebut adalah daripada genetik, sosialisasi, persekitaran, struktur peluang dan perbezaan budaya. Dalam persoalan ini, kami hanya akan membincangkan tentang faktor persekitaran. Faktor persekitaran merupakan antara faktor banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Faktor persekitaran ini juga boleh dibahagikan kepada dua iaitu dari segi mikro dan makro. Perskitaran mikro melibatkan persekitaran institusi keluarga, tempat kerja dan sekolah. Manakala dari sudut makro pula merujuk kepada keadaan yang lebih meluas iaitu melibatkan hubungan persekitaran dengan teknologi, globalisasi dan media.

Dari segi mikro, institusi keluarga merupakan faktor persekitaran yang paling hampir dengan individu. Di mana, kefungsian institusi keluarga akan mempengaruhi seseorang itu untuk bertingkahlaku dengan persekitaran luar. Sebagai contoh, dengan penularan masalah sosial yang sangat membimbangkan di kalangan remaja berpunca daripada ketidakfungsian keluarga itu sendiri untuk memainkan peranan dan tanggungjawab. Secara tidak langsung, persekitaran sekolah turut mempengaruhi seseorang individu itu untuk membuat keputusan dengan lebih efisyen yang berpandukan kepada pengetahuan seterusnya dapat membezakan antara yang baik dan buruk.

Dari segi makro pula, ia dilihat sebagai satu faktor yang sangat dominan dalam suatu masalah. Hal ini adalah kerana masalah ini akan melibatkan kerumitan kepada individu, masyarakat mahupun negara. Secara globalisasi, kemelesetan ekonomi telah memberi impak yang sangat besar kepada dunia amnya dan sekaligus memberi kesan negatif dalam khidupan manusia. Sebagai contoh, sektor perkilangan akan mengalami kerugian dan secara tidak langsung peluang pekerjaan menjadi sempit serta menyebabkan ada di antara mereka hilang sumber pendapatan. Faktor teknologi dan media mempunyai perkaitan yang sangat signifikan untuk seseorang itu beradaptasi dengan persekitaran sosial, politik dan ekonomi. Hal ini adalah kerana, kemajuan teknologi pada masa kini telah menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan sumber yang ada. Sebagai contoh, dengan adanya laman sesawang seperti ruang sembang iaitu facebook, frienster, tagged, myspace dan yahoo massenger telah menyebabkan seseorang itu leka dan mudah terjebak dengan aktiviti porno. Fenomena ini semakin membimbangkan apabila ianya melibatkan golongan remaja bawah umur yang akan memberi ketagihan kepada mereka untuk melayari internet.

Secara konklusinya, pengawalan dan pengawasan daripada pihak tertentu seperti ibubapa, pihak sekolah dan kerajaan amat penting dalam membantu seseorang itu mengawal personaliti dinamik mereka yang terdiri daripada tingkahlaku, persepsi dan kognitif. Sebagaimana kata-kata daripada Imam Al-Ghazali, `Allah tidak akan mengubah nasib hambanya melainkan mereka berusaha untuk mengubahnya’. Kata-kata ini seharusnya menjadi panduan hidup seseorang yang berhadapan dengan pelbagai masalah agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik tanpa berserah kepada takdir semata-mata.


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

FENOMENA JENAYAH ROGOL???????


Jenayah rogol merupakan salah satu masalah sosial yang semakin meruncing dalam negara kita. Adakah ia berpunca daripada arus kemodenan negara seperti internet yang mula didominasi penggunaanya oleh masyarakat daripada pelbagai peringkat usia dan pangkat? Mungkinkah juga hukuman yang diperkenalkan oleh pihak berwajib masih ditakuk lama yang tidak mendatangkan ketakutan kepada perogol?? Melihat kepada kerangka statistik diatas telah menunjukkan bahawa peningkatan kes rogol yang sangat ketara pada setiap tahun bermula daripada tahun 2000 sehingga 2007. Malah kes yang diterima oleh Polis Diraja Malaysia ini turut mendatangkan masalah yang sangat besar dalam negara terutamanya dalam aspek keselamatan dan kemakmuran negara. Secara jelasnya dapat dilihat bahawa negeri Selangor, Johor dan Kedah telah mencatatkan kes tertinggi dan Perlis, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang pula mencatat kes yang paling rendah dilaporkan kepada pihak polis. Malah ia dapat dirumuskan bahawa jenayah rogol di Malaysia semakin meningkat dari setiap tahun bermula dari tahun 2000 sehingga 2007. Namun begitu kes yang dilaporkan pada tahun 2007 hanya dapat direkod sehingga bulan Jun sahaja. Secara tidak langsung juga jenayah rogol ini telah mendatangkan kebimbangan kepada semua pihak.


Secara konklusinya dapat dilihat bahawa pertalian darah diantara mangsa dan perogol juga merupakan salah satu perkaitan yang sangat signifikan dalam mengaitkan jenayah rogol yang berlaku pada masa kini. Malah kenalan siber dan teman lelaki juga adalah faktor tertinggi peningkatan kes rogol yang melibatkan masalah sosial dikalangan remaja pada masa ini. Sebagai komuniti yang hidup bermasyarakat, adakah kita lihat isu ini sebagai ‘trend’ yang diibaratkan seperti Cendawan Tumbuh Selepas Hujan??? Apakah rasionalnya kita sebagai manusia yang dilahirkan sebagai makhluk yang berakal dan beragama ini melakukan jenayah yang berada diluar kewarasan pemikiran seseorang??? Inilah kehidupan manusia yang semakin leka dengan duniawi semata-mata. Justeru itu bersama-samalah kita berusaha dan mencari inisiatif dalam menangani masalah negara ini secara terperinci dalam menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat kita. Inilah yang patut kila laksanakan dalam merealisasikan Konsep 1 Malaysia terutamanya pendekatan nilai-nilai murni dan slogan “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” yang mencerminkan keadilan sosial dalam masyarakat amatlah penting.


Sumber Rujukan: Zulazhar Tahir, Sridevi Thambapillay & Jal Zabdi Mohd Yusoff. Realiti Jenayah Rogol & Inses Terhadap Kanak-kanak di Malaysia, Retrieved August, 27, 2009 from
http://www.eprints.um.edu.my/153/1/REALITI_JENAYAH_INSES-ZUL_AZHAR_(UM)-1.pdf
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS


"KEBAJIKAN SOSIAL DALAM KONSEP 1 MALAYSIA
"

Slogan 1 Malaysia iaitu “Rakyat di Dahulukan, Pencapaian di Utamakan” merupakan salah satu pendekatan yang ingin disampaikan oleh Perdana Menteri kita yang ke-6 iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. 1 Malaysia ini diperkenalkan bertujuan untuk menyediakan satu forum yang bebas dan terbuka bagi membincangkan tentang perkara yang benar-benar di hati kita sebagai satu bangsa. Seiring dengan konsep dan rukun negara yang dipegang oleh setiap masyarakat di negara ini.

Kebajikan sosial pula dilihat sebagai salah satu platform yang akan merealisasikan konsep 1 Malaysia. Secara umumnya, kebajikan sosial dapat ditakrifkan sebagai satu sistem teratur yang mempunyai pelbagai perkhidmatan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat bagi meningkatkan kualiti hidup yang lebih sempurna. Namun begitu, kebajikan sosial mempunyai pelbagai maksud dan takrifan yang subjektif bagi setiap individu kerana ia merupakan salah satu institusi yang bersifat holostik.

Kesinambungan yang ada diantara konsep 1 Malaysia dengan kebajikan sosial dapat dilihat dengan penerapan 8 nilai yang telah diperkenalkan. Sejajar dengan konsep 8 nilai iaitu ketabahan, penerimaan, pendidikan, integriti, meritokrasi, rendah hati, kesetiaan dan budaya cemerlang ini secara tidak langsung menerapkan nilai-nilai murni dalam diri seseorang pekerja sosial untuk melaksanakan kebajikan sosial. Ia juga dapat diperkukuhkan lagi dengan slogan yang telah disebarkan oleh media massa dan media cetak agar kebajikan yang dilakukan memberi manfaat kepada semua pihak dan menitik beratkan pelbagai aspek untuk kesejahteraan bersama.

Malah dengan penubuhan institusi kebajikan sosial yang semakin meningkat ini juga memberi ruang kepada agensi tersebut untuk melaksanakan pendekatan 1 Malaysia yang bertujan untuk memastkan negara kita berada dalam keadaan yang harmoni dan makmur. Ia berfungsi untuk merapatkan jurang diantara semua bnagsa, kaum, agama dan etnik serta meningkatkan kestabilan sosial dalam negara agar berada pada tahap yang lebih baik di mata dunia amnya.

Secara konklusinya juga dapat dilihat bahawa kebajikan sosial mempunyai perkaitan yang sangat rapat dengan konsep 1 Malaysia. Malah ia juga memberi ruang kepada institusi kebajikan untuk mencapai matlamat agar masyarakat dapat mencapai tahap kefungsian sosial mereka dengan lebih baik dan sempurna. Seiring dengan perubahan ekonomi dan sosial yang tidak menentu ini juga dapat membantu masyarakat agar menghadapi situasi tersebut dengan lebih efektif. Sejajar dengan penubuhan kebajikan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki sistem sosial kepada semua lapisan masyarakat tanpa melibatkan diskriminasi dalam pelbagai aspek.
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS“ISU-ISU DALAM KEBAJIKAN SOSIAL"

GOLONGAN orang KURANG UPAYA (oku)

FOTO 1 :

kanak-kanak istimewa ini dapat mengharungi pembelajaran di sekolah dengan sempurnaFOTO 2 :
Golongan OKU juga berpeluang untuk memperolehi kejayaan dalam hidup merekaFOTO 3 :

Setiap insan berpeluang untuk menceburi pelbagai bidang yang mereka minati tanpa melihat kekurangan yang ada dalam diri merekakemiskinan


FOTO 1 :

Keadaan persekitaran dan kondusif yang daif ini mempamerkan sebuah negara yang lemah dalam kebajikan sosial
FOTO 2 :

Kemiskinan menyebabkan kanak-kanak terpinggir dalam arus kehidupan yang mementingkan aspek pendidikan

FOTO 3:
Kehidupan serba kekurangan ini menunjukkan bahawa kemiskinan itu adalah sesuatu aspek
yang perlu dititik beratkan oleh pelbagai pihak


warga emas / warga tua


FOTO 1 :
Warga tua merupakan individu yang semakin terpinggir dan tersisih
oleh anak-anak pada masa kiniFOTO 2 :

Sumbangan ikhlas daripada individu yang prihatin terhadap warga tua ini dapat menyemaikan nilai-nilai murni dalam diri merekaFoto 3 :
Kehidupan warga tua yang terdampar dapat dihargai dengan keprihatinan daripada pihak-pihak berwajib • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

DEFINITI0N 0F S0CIAL W0RK???


WHAT IS SOCIAL WORK???

Unfortunately, social work has been hard to define. Different dictionary definitions treat social work as a set of skills, a job title or even an activity that might be performed by volunteers. None treat this as a profession with extensive academic and practice experience required for the work. Although these definitions describe some of the tasks some social workers may perform, they fail to distinguish social worker from others who may also engage in these activities. Therefore, it is informative to examine how social workers define themselves.


From: Morales. Armando T and E. Scott M. Social Work: A Profession of Many Faces. Unite State of America, 2007


Definition of Social Work

From International Federation of Social Workers

The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.

From Wikipedia, the free encyclopedia

Social work is both a profession and social science. It involves the application of social theory and research methods to study and improve the lives of people, groups, and societies. It incorporates and uses other social sciences as a means to improve the human condition and positively change society's response to chronic problems.

Website: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_work


What Is the Definition of Social Work?

Social work is many things, like helping individuals improve their lives, assisting groups in accessing needed services and guiding communities to effect change. Professionals in the field of social work have a tremendous responsibility in their involvement with people.

Website:
http://www.ehow.com/facts_5032991_definition-social-work.html

Konklusionnya ialah kerja sosial mempunyai pelbagai definisi dan takrifan yang sukar untuk dijelaskan secara lebih terperinci. Namun begitu, ia merupakan bidang yang dilihat sebagai aspek membantu @ menolong yang merangkumi pelbagai sudut ilmiah atau kemahiran yang ada dalam diri seseorang pekerja sosial...

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Copyright 2009 S0CI@L W0RK
Free WordPress Themes designed by EZwpthemes
Converted by Theme Craft
Powered by Blogger Templates